โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 251 8955

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ ตั้งแต่ อนุบาล  1-3 , ประถมศึกษาปีที่ 1-6

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 8 6 14 1
อนุบาล 3 6 6 12 1
รวมชั้นอนุบาล 14 12 26 2
ป.1 4 3 7 1
ป.2 7 10 17 1
ป.3 5 4 9 1
ป.4 7 4 11 1
ป.5 7 2 9 1
ป.6 7 6 13 1
รวมชั้นประถมศึกษา 37 29 66 6
รวมทั้งหมด 51 41 92 8