โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 251 8955

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ประจำปี 2563

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

ในวันที่ 8 ส.ค. 2563 โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ ของเรานั้น ได้ทำการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ประจำปี 2563
ที่ โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ ของเรานั่นเอง โดยได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลืองบประมาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย
และยังได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงพยาบาลสวนผึ้ง อีกด้วย